Menu
Politiikka

Luonnontuhonta kriminalisoitava

Tiedote 3.6.2022

Kansanedustaja Mai Kivelä jätti toimenpidealoitteen, jossa Suomea vaaditaan ilmaisemaan tukensa luonnontuhonnan kansainväliselle kriminalisoinnille. Kivelä painottaa, että hallituksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta se voi ilmaista tukensa sille, että luonnontuhonta (ecocide) lisätään Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) Rooman perussääntöön jo voimaan tulleiden kansainvälisten kriminalisointien rinnalle. Aloitteen allekirjoitti Kivelän lisäksi kuusi edustajaa vasemmistoliitosta, vihreistä ja SDP:stä.

– Luonnontuhonnalla tarkoitetaan sellaista laitonta tai mielivaltaista tekoa, joka on tehty niin, että on tiedetty teon todennäköisesti aiheuttavan vakavia ja joko laajalle levinneitä tai pitkäaikaisia vahinkoja ympäristössä, Kivelä kertaa.

Luonnontuhonnan kriminalisointia edistää kansainvälinen kampanja Stop Ecocide International, jolla on vetoomus avoinna allekirjoituksille tällä hetkellä. Kampanjan tavoitteena on saada lisättyä luonnontuhonnan kriminalisointi ICC:n muiden kansainvälisten kriminalisointien rinnalle, jotta valtioiden ja yritysten johtajia voitaisiin asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen aiheuttamistaan tuhoista. Tämän johdosta Kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen voitaisiin tuoda syytettäväksi maailman suurimpia ympäristörikollisia. 

– Useat valtiot ovat sitoutuneet kansainvälisiin ympäristöjulistuksiin ja -sopimuksiin, mutta nämä eivät ole jäsenvaltioita oikeudellisesti velvoittavia asiakirjoja, eikä niiden avulla voi saattaa yrityksiä juridiseen vastuuseen. On merkittävää, että kansainvälinen yhteisö lisää kriminalisointeihin mitään, ja lisäämällä luonnontuhonta näihin kriminalisointeihin, painotetaan sitä, että vakavuuden aste on huomattava, sanoo Kivelä.

Vasemmistoliitto korostaa, että monimuotoisen ja terveen luonnon säilyttäminen on ensisijaisen tärkeää, sillä luonnontuhonta uhkaa planeettamme elinolosuhteita. Uuden lain lisäämisellä ei olisi taannehtivaa vaikutusta, mutta sillä uskotaan olevan ennen kaikkea luonnontuhontaa ennaltaehkäisevä vaikutus.


– Ekologinen kriisi uhkaa akuutisti koko ihmiskunnan tulevaisuutta, joten on selvää, että tarvitaan lisää keinoja estää tätä tuhoa, jota erityisesti suuryhtiö- ja valtiovetoisesti toteutetaan. Kriminalisointi on juridiikan painavimpia työkaluja vaikuttaa. On täysin perusteltua ottaa tämä työkalu käyttöön, Kivelä painottaa.

_______________________________________________________

Mai Kivelän toimenpidealoite kokonaisuudessaan:

Suomen ilmaisemiseksi tukensa luonnontuhonnan kansainväliselle kriminalisoinnille

Eduskunnalle

Nykyisten lakien sallima, vuosikymmeniä jatkunut ekosysteemien laajamittainen vahingoittaminen ja tuhoaminen on johtanut maailmanlaajuiseen ilmasto- ja ympäristökriisiin. Sopimukset, säännöt ja oikeuskäytännöt ovat epäonnistuneet estämään kaiken tämän.

Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) Rooman perussääntöä on muutettava siten, että luonnontuhonta (ecocide) sisällytetään jo voimaan tulleiden rikoslakien rinnalle, jotka kriminalisoivat kansanmurhan, sotarikokset, hyökkäysrikoksen ja rikokset ihmisyyttä vastaan. Lakimuutos tarjoaa yksinkertaisen ja tehokkaan juridisen pelotteen vastuullisissa asemissa oleville. Muutos voidaan panna täytäntöön nykyisissä rikosoikeuden järjestelmissä.

ICC:n toimivaltaan voi lisätä rikoksia, ja sitä kansainvälinen kampanja Stop Ecocide International tavoittelee. Kampanjan tavoitteena on, että tulevaisuudessa Haagiin voitaisiin tuoda syytettäväksi myös maailman suurimpia ympäristörikollisia. Tämä voi käsittää esimerkiksi laajoja ympäristötuhoja aiheuttaneiden yritysten tai valtioiden johtajia. Suomesta käsin tuetaan kansainvälistä kampanjaa suoraan ja myös suomenkielisellä toiminnalla.1

Luonnontuhonnan asiantuntijamääritelmä kuuluu seuraavasti:

”Luonnontuhonta (Ecocide) tarkoittaa laitonta tai mielivaltaista tekoa, joka on tehty tietäen, että kyseiset teot aiheuttavat huomattavan todennäköisyyden vakaviin ja joko laajalle levinneisiin tai pitkäaikaisiin vahinkoihin ympäristössä.”

Laajalle leviämisen tai pitkäaikaisen vaikutuksen kriteeri tarkoittaa joko maantieteellistä laajuutta tai koko lajiin tai ekosysteemiin kohdistumista. Määritelmä kattaa myös elottoman luonnon vesivaroista jääpeitteeseen ja kallioperään. Takautuvaa vaikutusta ei olisi, mutta kuten useissa muissakin rikoksissa, vaarantaminen tai riskin aiheuttaminen riittäisi rikoksen tunnusmerkistön täyttymiseksi. Uudella luonnontuhontalailla uskotaan olevan ennen kaikkea luonnontuhontaa ennaltaehkäisevä vaikutus.

Edellä olevan perusteella ehdotan

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta se voi ilmoittaa tukensa luonnontuhonnan (ecocide) kansainväliselle kriminalisoinnille. 

1 https://ecocidelawfinland.org/