Menu
Politiikka

Uhanalaiset lajit eivät saa vaarantua valtion metsähakkuissa

Tiedote 15.12.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä on huolissaan uhanalaisten lajien tilasta valtion omistamissa metsissä, joissa tehdään hakkuita. Hän on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa kysyy miten varmistetaan, että uhanalaisia lajeja ei metsien käsittelyn seurauksena ajeta entistä vaarantuneimmiksi sekä että luontoarvojen inventointi suoritetaan arvokkaissa kohteissa tarvittavalla tarkkuudella ja inventoinnin johtopäätökset ohjaavat aidosti hakkuiden suunnittelua.

– Tällä hetkellä hakkuiden kohteena on esimerkiksi Parkanon Häädetkeitaan luonnonpuiston ja Natura-alueen lähistöllä oleva, luontoarvoiltaan näihin rinnastuva metsäalue, jossa lajistokartoitus on tehty vain kohteen pohjoisosissa. Tässä kartoituksessa löytyi 19 vaarantunutta tai silmälläpidettävää lajia sekä silmälläpidettävän kanahaukan pesä, Kivelä sanoo.

Hakkuut ovat tällä hetkellä keskeytyneet. Pääosin yli 100-vuotiasta männikköä olevasta 55 hehtaarin alueesta on kuitenkin yli puolet edelleen Metsähallituksen päätehakkuusuunnitelmien piirissä.

Ympäristöjärjestöt ovat ehdottaneet kokonaisuutta suojeltavaksi sen Länsi-Suomelle poikkeuksellisen yhtenäisyyden ja luonnontilaisuuden johdosta useaan otteeseen.

– Juuri Häädetkeitaan kaltaisten metsien hakkaaminen täytyy lopettaa monimuotoisuuskriisin hillitsemiseksi. Vanhojen metsien elinympäristöjen katoaminen on suurimpia syitä metsälajien uhanalaistumiskehitykselle Suomessa.